Algemenevoorwaarden.

Opdrachtnemer en opdrachtgever komen het volgendeovereen opgemaakt in tweevoud en versterkt aan opdrachtgever:

 1.Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice Sanne’sBlack Label ten noemen SBL.

2.Opdrachtgever:De eigenaar van de hond(en). Te noemen klant.

3. Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van deopdrachtgever door de opdrachtnemer.

4. Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen SBL en klant,waarbij SBL de hond(en) van klant op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen eendoor de klant te betalen prijs.

Artikel 1: De hond.

1.1 Hond dient vrij te zijn van besmettelijkehondenziektes. Wanneer een teef loops is dient dit aangeven te worden bij SBLen kan de hond niet meer met de groepswandeling met SBL. Er vindt eenrestitutie plaats wanneer de teef loops is van maximaal 4 wandelweken, doch kanzal maximaal 1 x per kalenderjaar plaats vinden.

1.2 Hond moet vrij zijn van endo- en ectoparasieten(denk hierbij aan vlooien, luizen, giardia en wormen). En dient preventief daartegen behandeld worden middels een geregistreerd middel.

1.3 Jaarlijks dient de hond (zichtbaar in hetvaccinatieboekje) gevaccineerd te worden tegen ziekte van weil, parvo enbesmettelijke hondenhoest. Titer bepalingen zijn evt. bespreekbaar.

1.4 Pups dienen de vaccinaties te hebben gehad op6,9,12 weken. Vanaf 15 weken mogen ze deelnemen aan de aangepaste (groeps)wandeling.

1.5 Niet gecastreerde reuen kunnen alleen mee wanneerze geen overlast geven, anders zal in overleg met de klant een oplossing wordengezocht. Denk aan castratie of een chemische castratie.

1.6 Hond is verplicht om een degelijke halsband tedragen bij het ophalen voor de wandeling.

 Artikel 2: Werkwijze.

2.1 SBL loopt met uw hond op de vooraf afgesprokendagen en tijden.

2.2 Na de kennismakings periode zal in overleg met deklant worden beoordeeld of uw hond in onze wandelgroep past. We streven ernaarom alle honden mits anders besproken lost te laten tijdens de wandeling.

2.3 Bij extreme weersomstandingheden (extreme hitte,regen, sneeuw of ijzel) kunnen in wandelingen door SBL aangepast of gestaaktworden.

2.4 De duur van de wandeling kan aangepast worden doorSBL i.v.m. de veiligheid van de honden. Dit is ter beoordeling van SBL.

Artikel 3: Betaling.

3.1 Facturatie wordt per mail met een betalingsverzoekop de 20 ste van de maand naar het bij SBL bekende mailadres verzonden. De betalingstermijnis binnen 7 dagen per bank overmaking of betalingsverzoek. Mocht de betalingniet voor de 27 ste van de maand gedaan worden mag SBL besluiten de hond nietmee te laten gaan met de wandeling.

3.2 Een maal per jaar kan er een prijswijziging wordendoorgevoerd. Klant zal hier tijdig over worden geïnformeerd.

Artikel 4: Aansprakelijkheid.

4.1 Klant dient zelf een WA verzekering af  tesluiten waarin de hond is opgenomen.

4.2  Klant blijft ten alle tijden zelfaansprakelijk voor schade welke uw hond aanricht bij of aan derden.

4.3 SBL is niet aansprakelijk voor schade in huisindien uw hond na de wandeling terug in huis komt (natte of vieze hond).

4.4 Ondanks de grootst mogelijke zorg envoorzichtigheid kan SBL niet aansprakelijk worden gesteld wanneer uw hondwegloopt tijdens het uitlaten. SBL zal bij verlies alle redelijke inspanningverrichten om uw hond z.s.m. te vinden.

4.5 SBL is niet verantwoordelijk voor verwondingen,kreupelheden, letsel of verlies van uw hond. SBL zal er zorg voor dragen omvoorgenoemde te voorkomen.

4.6 SBL is bij calamiteiten gemachtigd om bijconstateren van ziekte of letsel naar een lokale dierenkliek te gaan in hetbelang van de hond. De noodzakelijk gemaakte kosten zijn voor rekening van deklant.

Artikel 5: Vakantie of afmelden.

5.1 De klant behoudt het recht op vrije dagen ofvakantie gedurende het kalender jaar met een maximum van 6 wandelweken. Wettelijkverplichte vrije dagen vallen hier buiten. Deze vrije wandeldagen worden nietin rekening gebracht bij klant. Klant dient deze dagen tijdig aangeven bij SBL,uiterlijk de 20 ste van de maand ervoor i.v.m. facturatie.

5.2 Indien de hond niet mee gaat i.v.m. bijvoorbeeldvakantie of afwezigheid dienen deze data per mail of whats app doorgegeven teworden.

5.3 Klant zal indien hond ziek is dit voor aangaandevan de afgesproken wandeling melden bij SBL. Samen kan er indien mogelijke eenpassende oplossing gezocht worden, SBL heeft na beoordeling de mogelijkheid omde hond niet mee te nemen. Er vindt niet per definitie geen restitutie van dezewandeling(en) plaats. SBL heeft qua restitutie van de niet afgenomenwandeling(en) hierin haar eigen beslissende eind oordeel.

5.4 Klant dient een afgesproken uitlaatafspraakminimaal 48 uur van te voren te annuleren per telefoon, whats app of per mail. Ervindt niet per definitie geen restitutie van deze wandeling(en) plaats.

5.5  In de maandelijkse planning wordt een plaatsvoor uw hond gereserveerd, bij afzegging (5.4) kan deze afgemelde wandelinggedurende de lopende en de eerst volgende maand afgenomen worden daarna komtdeze wandeling te vervallen.

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst.

6.1 De opzegtermijn is 1 kalendermaand, bijvoortijdige beëindiging van de overeenkomst op verzoek van klant vindt geenrestitutie van betaalde gelden plaats.

6.2 SBL heeft ten alle tijden het recht om deovereenkomst te ontbinden. Reeds betaalde gelden worden dan aan klant terugbetaald. Zonder dringende aanleiding hiertoe zal artikel 6.1 van kracht zijn.

 

Artikel 7: Huissleutels.

7.1 Indien klant niet thuis is ten tijde van hetophalen van uw hond dient klant er zorg voor te dragen dat SBL een goedwerkendeen deugdelijke sleutel in haar bezit heeft. Zodat SBL uw hond uit huis kanophalen voor de afgesproken wandeling.

7.2 Indien de hond van klant niet aanwezig is opgeplande uitlaatafspraak of dat de hond zich niet laat benaderen worden dekosten voor de geplande wandeling wel volledig in rekening gebracht.

7.3 SBL zal met gepaste voorzichtigheid de sleutel vanwoning van klant alleen bij zich dragen ten tijde van de afgesprokenuitlaattijden.

7.4 SBL bewaard de huissleutel van klant op eenveilige plaats en deze zal niet voorzien worden van het adres van klant.

7.5 SBL zal de huissleutel(s) op verzoek van klantonmiddellijk terug geven indien deze er persoonlijk om vraagt. Daarbij wordthet contract per direct ontbonden.

7.6 SBL zal bij diefstal of verlies van de huissleutelvan klant hiervan direct melding maken bij klant. SBL kan echter nietaansprakelijk worden gesteld voor evt. gevolgschade van het verlies van dehuissleutel.

7.7 SBL is bij inbraak in het huis van klant nietdirect aansprakelijk voor de schade, mits dit middels bewijzen aantoonbaar is. 

Opdrachtnemer (SBL):

Hondenuitlaatservice Sanne’s Black Label

Prins Clauslaan 2

7437 BZ Bathmen

Tel: 06-23804047

KVK 92486681,Rekeningnummer: NL55 KNAB 0257 7696 25

BTWnummer NL866070023B01

Handtekening opdrachtnemer (SBL):

 

 

Opdrachtgever (klant):

Naam:

Adres:

Postcode/ Woonplaats:

Telefoonummer:

 

Handtekening opdrachtgever (klant):

 

 

 

 

                        www.sannesblacklabel.nl

           Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK 2024.

                       2024Sanne’s Black Label.