BD/2016/REG NL 108285/zaak 554012 17 BIJSLUITER Seresto 4,50 g + 2,03 g halsband voor honden > 8 kg 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Bayer B.V. Animal Health Division Energieweg 1 NL-3641 RT Mijdrecht Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer Str. 324 D-24106 Kiel Duitsland 2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL Seresto 4,50 g + 2,03 g halsband voor honden > 8 kg Imidacloprid Flumethrine 3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN Een grijze geurloze halsband van 70 cm (45 g) bevat 4,5 g imidacloprid en 2,03 g flumethrine als werkzame bestanddelen. 4. INDICATIES Behandeling (Ctenocephalides felis) en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis, C. canis) gedurende 7 tot 8 maanden. Beschermt de directe omgeving van het dier tegen ontwikkeling van vlooienlarven gedurende 8 maanden. Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als deel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD). Het diergeneesmiddel heeft een persisterende acaricide (dodende) werkzaamheid tegen tekeninfestaties (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) en een afwerende (anti-voedende) werkzaamheid tegen tekeninfestaties (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) gedurende 8 maanden. Het is werkzaam tegen larven, nymfen en volwassen teken. Het is mogelijk dat teken die voorafgaand aan de behandeling reeds aanwezig waren op de hond , niet binnen 48 uur na het aanbrengen van de halsband gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de hond zitten op het tijdstip van aanbrengen, te verwijderen. De preventie van infestaties met nieuwe teken start binnen twee dagen na het aanbrengen van de halsband. BD/2016/REG NL 108285/zaak 554012 18 Het diergeneesmiddel biedt indirect bescherming tegen de overdracht van de pathogenen Babesia canis vogeli en Ehrlichia canis door de tekenvector Rhipicephalus sanguineus en verlaagt zo het risico op babesiose en ehrlichiose bij honden gedurende 7 maanden. Behandeling van bijtende/zuigende luizeninfestaties (Trichodectes canis). 5. CONTRA-INDICATIES Niet gebruiken bij puppies jonger dan 7 weken. Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. 6. BIJWERKINGEN In zeldzame gevallen kan er bij dieren die niet gewend zijn een halsband te dragen, milde gedragsstoornissen zoals krabben aan de toedieningsplaats worden waargenomen tijdens de eerste dagen na het aanbrengen. Zorg ervoor dat de halsband niet te strak zit. Milde reacties op de toedieningsplaats zoals jeuk, roodheid en haarverlies kunnen voorkomen. Deze zijn gemeld als zeldzaam en verdwijnen doorgaans binnen 1 tot 2 weken zonder dat de halsband afgenomen moet worden. In enkele gevallen wordt het tijdelijk verwijderen van de halsband aanbevolen, totdat de symptomen verdwenen zijn. In zeer zeldzame gevallen kunnen reacties op de toedieningsplaats, zoals dermatitis, ontsteking, eczeem of laesies optreden en in deze gevallen wordt aanbevolen de halsband af te doen. In zeldzame gevallen kunnen neurologische symptomen zoals ataxie, stuipen en tremor optreden. In deze gevallen is het aanbevolen om de halsband te verwijderen. Ook kunnen bij honden in zeldzame gevallen, lichte en voorbijgaande reacties zoals depressie, verandering van de voedselinname, speekselvloed, braken en diarree aanvankelijk voorkomen. De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: zeer vaak (bij meer dan 1 dier op 10) vaak (bij 1 tot 10 dieren op 100) soms (bij 1 tot 10 dieren op 1.000) zelden (bij 1 tot 10 dieren op de 10.000) zeer zelden (bij minder dan 1 dier op de 10.000) niet bekend (frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens). Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS Hond. 8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG Honden van meer dan 8 kg krijgen één halsband van 70 cm lang Kleine honden tot en met 8 kg lichaamsgewicht krijgen één halsband van 38 cm lang. BD/2016/REG NL 108285/zaak 554012 19 Cutaan gebruik. Een halsband per dier om te bevestigen rond de nek. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. 9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING Neem de halsband vlak voor gebruik uit het beschermende zakje. Rol de halsband uit en zorg ervoor dat er aan de binnenkant van de halsband geen restanten zijn van de plastic verbindingsstukjes. Breng de halsband aan rond de nek van het dier zonder die te strak aan te trekken (een ruimte van twee vingers tussen halsband en nek is aanbevolen). Schuif het overtollige deel van de halsband door de lus en knip dit stuk af, op 2 cm na. De halsband dient gedurende de beschermingsperiode van 8 maanden continu gedragen te worden en verwijderd te worden aan het einde van deze periode. Controleer op regelmatige basis de strakheid en pas deze aan indien nodig, vooral bij snelgroeiende pups. 10. WACHTTERMIJN Niet van toepassing. 11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Voor dit diergeneesmiddel zijn er geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaring. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het zakje en de buitenverpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand. 12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: In de regel worden de teken gedood en vallen ze van de gastheer af binnen 24 tot 48 uur na infestatie, zonder een bloedmaaltijd te hebben genomen. Een vasthechting van individuele teken na de behandeling valt niet uit te sluiten. Om deze reden kan, indien de omstandigheden ongunstig zijn, een overdracht van besmettelijke ziekten door teken niet volledig uitgesloten worden. De halsband kan het best worden aangebracht vóór het begin van het vlooien- of tekenseizoen. Zoals bij alle diergeneesmiddelen met een langdurige topicale werking, kan tijdens periodes van bovenmatig seizoensgebonden haaruitval eventueel een tijdelijke lichte vermindering van de werkzaamheid plaatsvinden, door verlies van een deel van de werkzame bestanddelen vastgehecht aan de haren. Aanvulling vanuit de halsband begint onmiddellijk, zodat de volledige werkzaamheid weer bereikt wordt zonder bijkomende behandeling noch vervanging van de halsband. Voor een optimale controle van vlooien problemen in zwaar geïnfesteerde huishoudens kan het nodig zijn om de omgeving te behandelen met een geschikt insecticide. Het diergeneesmiddel is bestand tegen water; het blijft werkzaam als het dier nat is. BD/2016/REG NL 108285/zaak 554012 20 Langdurig en intense blootstelling aan water, evenals intensief wassen met shampoo dient echter te worden vermeden, aangezien dit de werkingsduur van het diergeneesmiddel kan verminderen. Studies tonen aan dat een onderdompeling in water of maandelijks wassen met shampoo de werkingsduur van 8 maanden tegen teken niet significant verkort na herverdeling van de werkzame bestanddelen in de vacht, terwijl de doeltreffendheid tegen de vlooien geleidelijk vermindert vanaf de 5de maand. Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Bewaar het zakje met de halsband in de buitenverpakking tot gebruik. Voorkom, zoals bij alle diergeneesmiddelen, dat kinderen met de halsband spelen of deze in hun mond stoppen. Laat dieren die de halsband dragen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaars, in het bijzonder niet bij kinderen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor de bestanddelen van de halsband, dienen contact met de halsband te vermijden. Alle resten of afgeknipte delen van de halsband onmiddellijk verwijderen (zie rubriek Aanwijzingen voor een juiste toediening). Na het aanbrengen van de halsband de handen wassen met koud water. Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg: Uit laboratoriumstudies met zowel flumethrine als imidacloprid bij ratten en konijnen zijn er geen effecten op vruchtbaarheid of reproductie naar voren gekomen en ook geen teratogene of foetotoxische effecten. De veiligheid van het diergeneesmiddel is echter niet aangetoond bij doeldieren gedurende dracht of lactatie en aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt het gebruik van het diergeneesmiddel niet aanbevolen bij drachtige of lacterende teven. Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota): Gezien de aard van de halsband is overdosering onwaarschijnlijk en zijn er geen overdoseringssymptomen te verwachten. Een overdosering van 5 halsbanden rond de nek werd onderzocht bij volwassen honden gedurende een periode van 8 maanden en bij 7 weken oude puppies gedurende een periode van 6 maanden. Er werden geen andere bijwerkingen waargenomen behalve gering haarverlies en lichte huidreacties. In het onwaarschijnlijke geval dat een dier de halsband zou opeten, kunnen er lichte gastro-intestinale symptomen (bv. zachte ontlasting) optreden. 13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Dit diergeneesmiddel dient niet in waterlopen terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen. 14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN 21 november 2016 15. OVERIGE INFORMATIE REG NL 108285 KANALISATIE VRIJ BD/2016/REG NL 108285/zaak 554012 21 Grootte van de verpakking: een halsband. Beide werkzame bestanddelen worden langzaam en continu in lage concentraties uit het polymeer matrixsysteem van de halsband naar het dier afgegeven. Beide werkzame bestanddelen zijn aanwezig in de vacht van de hond in acaricide/insecticide concentraties gedurende de volledige werkzaamheidsperiode. De actieve stoffen verspreiden zich vanaf de plaats van direct contact over het gehele huidoppervlak. Overdoserings- en serumkinetiekstudies bij de doeldieren hebben aangetoond dat imidacloprid de systemische bloedcirculatie kortstondig bereikte terwijl flumethrine meestal niet meetbaar was. De orale absorptie van beide werkzame bestanddelen is niet relevant voor de klinische doeltreffendheid. De werking tegen C. felis begint onmiddellijk na het aanbrengen van de halsband terwijl een afdoende bescherming tegen C. canis binnen een week na het aanbrengen van de halsband bereikt. Naast de hierboven vernoemde indicaties werd een werking tegen de vlooien Ctenocephalides canis en Pulex irritans aangetoond. Naast de bovenstaande tekensoorten werd werkzaamheid aangetoond tegen Ixodes hexagonus, I. scapularis,en de niet-Europese tekensoort Dermacentor variabilis en tegen de Australische verlammingsteek I. holocyclus. Het diergeneesmiddel biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen de geïndiceerde teken, waarmee wordt verhinderd dat afgeweerde parasieten een bloedmaaltijd nemen, wat indirect bijdraagt aan het verlagen van het risico op overdracht van Canine Vector-Born Disease. Naast de pathogenen vermeld onder rubriek indicaties, is in één laboratoriumstudie ook indirecte bescherming aangetoond tegen transmissie van Babesia canis canis (door Dermacentor reticulatus-teken) op dag 28 na de behandeling, en in één laboratoriumstudie indirecte bescherming tegen transmissie van Anaplasma phagocytophilum (door Ixodes ricinus-teken) 2 maanden na behandeling. Het risico op aandoeningen veroorzaakt door die pathogenen daalde onder de condities van die studies. Gegevens van twee klinische veldstudies die werden uitgevoerd in gebieden waar Leishmania infantum endemisch is, wijzen erop dat het risico op transmissie van Leishmania door zandvliegjes significant lager is bij behandelde honden dan bij niet-behandelde honden, terwijl de preventieve werking van het diergeneesmiddel op beten van zandvliegjes niet is vastgesteld. De invloed van wassen met shampoo of onderdompeling in water op de transmissie van leishmaniose bij honden is niet onderzocht. De halsbanden waren in staat de Sarcoptes scabiei infestatie bij reeds besmette honden te verbeteren, leidend tot een volledige genezing na drie maanden.